ACTIVITATEA INSTITUTULUI

DECLARAȚIA DE RĂSPUNDERE MANAGERIALĂ

Structura Institutului este elaborată in conformitate cu direcţiile strategice din sfera ştiinţei şi inovării, este propusă de director, examinată şi aprobată de consiliul ştiinţific al Institutului, in conformitate cu obiectivele şi direcţiile strategice a sferei ştiinţei şi inovării şi aprobată de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova.

Departamentul de  cercetare  include 5 laboratoare:

Laboratorul de genetică şi genofond  (șef de laborator – Valentin CIOBANU) 

Obiectivul principal:   Studierea, diversificarea, menținerea și valorificarea fondului genetic la cultura porumbului.

Direcțiile de activitate: Identificarea surselor cu caractere agronomice valoroase pentru ameliorarea porumbului; Crearea analogilor sterili și a restauratorilor de fertilitate a polenului; Crearea liniilor consangvinizate din diferite grupe de precocitate; Crearea și evaluarea hibrizilor în culturi comparative de orientare și preconcurs; 

Rezultate: A fost menținut și diversificat genofondul la cultura porumbului. În ultimii ani au fost creați 11 hibrizi de porumb, incluși în Registre Oficiale de Stat — Porumbeni 228, Porumbeni 264, Porumbeni 324, Porumbeni 352, Porumbeni 369, Porumbeni 374,  Porumbeni 384, Porumbeni 390 A,  Porumbeni 391,  Porumbeni 427, Porumbeni 430.

Laboratorul de ameliorare a porumbului pentru zonele nordice (șef de laborator interimar  Simion Musteața)

Obiectivul principal: Crearea liniilor și hibrizilor de porumb timpuriu pentru zonele cu regim termic limitat.

Direcțiile de activitate: Studierea materialului genetic selectat în condițiile cu deficit de temperatură; Crearea liniilor consangvinizate din diferite grupe de germoplasmă și evaluarea acestora după capacitatea generală de combinare; Crearea și evaluarea hibrizilor (FAO 150-300) în culturi comparative de orientare, preconcurs și testări ecologice. 

Rezultate: Au fost creați peste 30 hibrizi. Actual în producere se cultivă hibrizii Bemo 172, Porumbeni 176; Bemo 203, Bemo 235; Porumbeni 310, Alimentar 325.Incluși în Registre Oficiale: Porumbmeni 220; Porumbeni 221; Porumbeni 230, porumbeni 243, Porumbeni 305

Laboratorul de ameliorare a porumbului pentru zonele sudice şi calitate (șef de laborator Nicolai Vanicovici)

Obiectivul principal: Crearea liniilor și  hibrizilor  (FAO 300-450) rezistenți la secetă şi hibrizi cu destinaţie  alimentară.

Direcțiile de activitate:Studierea și evidențierea liniilor cu însușiri agronomice importante și evaluarea după capacitatea de combinare;Crearea și evaluarea hibrizilor (FAO 300-450) în culturi comparative; Ameliorarea și multiplicarea hibrizilor aflați în procesul de producere;

Rezultate: Au fost creați peste 50  hibrizii de porumb.  În producere se cultivă hibrizii, Porumbeni 294; Porumbeni 383; Porumbeni 458;  Porumbeni 459; Porumbeni 461; Porumbeni 402 (pentru crupe și făină) Hibrizii din această grupă de maturitate se caracterizează printr-un potenţial înalt de productivitate şi sunt predestinaţi pentru cultivare în Moldova şi alte zone sudice.

Laboratorul de seminologie (șef de laborator, Vladimir Gribincea)

Obiectivul principal:  Multiplicarea semințelor de categorii biologice superiore și a formelor parentale în scopul iniţierii implementării  hibrizilor noi în procesul de producere; testarea hibrizilor și a formelor parentale în cultura comparativă de concurs.

Direcțiile de activitate: Studierea și perfecționarea elementelor tehnologice de producere a semințelor hibride;Determinarea calităților biologice a materialului semincer; Evaluarea gradului de menținere a androsterilității citoplasmatice la formele materne a hibrizilor din producere; Studierea și selectarea hibrizilor din cultura comparativă de concurs pentru transferări la testări oficiale; Multiplicarea hibrizilor perspectivi, aflați la testări oficiale

Rezultate:  Prezintă propuneri pentru transmitere la testări oficiale a hibrizilor evidențiați în cultura comparativă de concurs; asigură anual  semințe calitative din verigile biologice superioare în cantități suficiente pentru implementarea în producere a hibrizilor noi; verifică și asigură calitatea semințelor la formele parentale

Laboratorulde tehnologie –  (șef de laborator, Anatol Meleca),

Obiectivul principal: Studierea și perfecționarea elementelor tehnologice de cultivare a porumbului.

Direcțiile de activitate: Studierea diferitor variante de îngrășăminte în asolament și cultură permanentă și depistarea variantelor performante în diferite condiții de mediu; Studierea și perfecționarea sistemei integrate de protecţie a porumbului de buruiene, boli şi dăunători; Testarea preparatelor de uz fitosanitar pentru includerea în Registru de Stat; Menținerea soiurilor de tutun și plante medicinale incluse in Catalogul Soiurilor de plante a R. Moldova.