Proecte finisate

Proiectele instituţionale de cercetare finisate:

1.15.817.05.22A „Crearea şi implementarea în producere a hibrizilor competitivi de porumb pentru toate zonele favorabile de cultivare a porumbului cu adaptabilitate înaltă la factorii abiotici şi biotici”.
Conducător – dr. Pintilie PÎRVAN, Vasile Maticiuc
Termen de executare: 2015-2019

Rezultate: S-au efectuat cercetări în scopul evaluării, depistării  şi identificării surselor genetice importante pentru ameliorarea porumbului. Utilizarea androsterilităţii citoplasmatice a impus sarcina de a transforma formele materne în citoplasme sterilizante, iar cele paterne în restauratori de fertilizare a polenului  şi identificarea componenţei alelelor dominante şi recesive ale genelor Rf în liniile de porumb, transformarea formulelor de hibrizi din citoplasmă fertilă în citoplasmă sterilizantă prin crearea analogilor androsterili. A fost apreciată rezistenţa la temperaturi scăzute în fazele de germinare şi de plantulă a  hibrizilor perspectivi şi a formelor parentale şi depistate formele rezistente după acest indice. S-au efectuat cercetări referitor la influenţa gliucozidelor asupra dezvoltării şi producţiei  liniilor de porumb cu depistarea influenţei pozitive asupra indicilor de productivitate (lungimea ştiuletelui, masa boabelor). Pe parcursul ultimilor  4 ani au fost depistate 401 linii noi  cu capacitate de combinare înaltă, care au constituit baza creării hibrizilor noi.  Pe parcurs au fost sintetizaţi şi evaluaţi 13926 hibrizi noi. Hibrizii respectivi s-au studiat în testări de orientare, preconcurs, concurs şi testări ecologice în Moldova, Rusia, Belarus şi  Kazahstan. Din 600 combinaţii hibride studiate în cultura comparativă de concurs au fost transmiţi la  testări oficiale  27 hibrizi competitivi de porumb, superiori martorilor. În rezultatul testărilor în cadrul Comisiilor de Stat au fost incluşi în Registre oficiale 23 hibrizi noi de porumb În premieră au fost implementaţi în producere 9 hibrizi de porumb. Protecţia juridică a realizărilor Institutului în perioada respectivă include obţinerea a  25 brevete de invenţie.. La moment sunt transmise la AGEPI 14 cereri noi a liniilor şi hibrizilor de porumb. Activitatea de cercetare a Institutului de Fitotehnie „Porumbeni” a fost valorificată prin  asigurarea cu seminţe de bază,  prebază  şi formele parentale a hibrizilor incluşi în procesul de producere a RM şi pentru export. În anii 2015-2018 au fost produse 321,48 tone de forme parentale. .  Au fost menţinute şi multiplicate seminţele de bază, prebază şi formele parentale a hibrizilor incluşi în registre oficiale de Stat  în cantităţi suficiente pentru menţinerea ponderii de cultivare a hibrizilor autohtoni de porumb la nivelul de 70 % din suprafaţa totală cultivată cu porumb. S-au multiplicat forme parentale în cantităţi necesare pentru producerea anual a 2-3 mii tone seminţe hibride pentru export. A fost optimizată şi perfecţionată sistema de fertilizare la porumb, şi alte culturi alternative în asolament  şi cultură permanentă şi evidenţiate anual 2-3 variante optimale în dependenţă de condiţiiile climaterice. perfecţionată sistema integrală de protecţie a porumbului

2.15.817.05.23A Elaborarea algoritmului de evaluare a rezistenţei la secetă a porumbului prin diagnosticarea fiziologico-biochimică în condiţiile Republicii Moldova”
Conducător – dr. Eugen ROTARI
Termen de executare: 2015-2018
11.817.04.27A „ Crearea hibrizilor competitivi de porumb de diferite grupe de maturitate şi implementarea lor în sectorul agricol. ”
Termen de executare: 2011-2014
Conducători ai proiectului – V. POJOGA, dr.şt.agr. (2011-iunie 2013),
P. PÎRVAN dr.şt. sgr. (iulie 2013- 2014).
Rezultatele obţinute
S-a menţinut, multiplicat şi diversificat genofondul de soiuri, linii şi hibrizi la porumb – baza creării materialului iniţial nou pentru ameliorare, fiind reproduse 1300 de surse de germoplasmă: soiuri şi populaţii de porumb; genitori valoroşi din colecţia de mutanţi, colecţia de linii a CŞP “Porumbeni” şi din colecţia mondială.
S-au analizate fenotipic circa 36255 mostre de porumb de diferit grad de consangvinizare şi reţinute pentru studierea ulterioară 10776 forme, evaluaţi 1625 descendenţi de generaţii avansate la capacitatea de combinare şi identificate 472 linii consangvinizate noi.
In procesul de ameliorare au fost sintetizaţi şi testaţi în diferite încercări 31586 hibrizi noi în diferite ţări.
La testări oficiale în Rusia, Belarus, Romănia, Kazahstan şi Republica Moldova au fost transferaţi 36 hibrizi competitivi de porumb, incluşi în Registrele Soiurilor de Plante -18 hibrizi şi implementaţi în procesul de producere 11 hibrizi noi de porumb.
S-au multiplicat 293 tone de forme parentale, cantităţi suficiente pentru producerea anual a 9-10 mii tone seminţe hibride pentru Moldova şi export.
In baza metodelor moleculare biochimice a fost determinată tipicitatea la toate formele parentale a hibrizilor cultivaţi în Moldova şi pentru export. In scopul sporirii eficienţei producerii de seminţe hibride tot materialul semincer produs a fost verificat după gradul de hibridare. Au fost studiate 1058 mostre după indicii biochimici şi selectate 66 mostre cu conţinut înalt de proteine, amidon, carotinoizi şi 5742 după indicii fiziologici şi evidenţiate 48 forme de porumb cu rezistenţă înaltă la secetă şi frig, care sunt incluse în procesul de ameliorare.
Au fost studiate şi perfecţionate unele elemente tehnologice de cultivare a porumbului şi a culturilor alternative în asolament şi cultură permanentă; testate 120 preparate de uz fitosanitar pentru includere in Registrul Oficial de Stat.

11.817.04.28A „Menţinerea soiurilor, perfecţionarea tehnologiilor de cultivare şi elaborarea procedeelor ecologice de protecţie a tutunului.”
Termen de executare: 2011-2014
Conducător a proiectului: Calchei Elena, d.ş.b., cercetător ştiinţific coordonator
Rezumatul rezultatelor ştiinţifice
În perioada anilor 2011-2014 în cadrul proiectului au fost modificate elemente tehnologice de creştere şi dezvoltare a tutunului. Au fost testate si incluse în Registrul de Stat a Preparatelor de uz fitosanitar la cultura tutunului – 4 pesticide. În exclusivitate a fost depistată insecta predominantă în plantaţiile de tutun Myzus nicotianae, cicada insecta-vector a fitoplasmei.
A fost multiplicat, procesat şi depozitat circa 180 kg material semincer a soiurilor autohtone de tip Macrofoliu, Burley, Virginia şi comercializat circa 150 kg seminţe de tutun. Publicate 26 lucrări ştiinţifice, dintre care 1 monografie.

06.407.002A „Crearea hibrizilor competitivi de porumb, perfecţionarea tehnologiilor de cultivare”
Termen de executare: 2006-2010
Conducători ai proiectului – V. Micu, academician,
V. Maticiuc, dr.şt.biologice
Rezultate ştiinţifice
În anii de referinţă au fost transferaţi la testări oficiale în Rusia, Belarusi şi Republica Moldova 32 hibrizi competitivi de porumb şi incluşi în Registrele Soiurilor de Plante -14 hibrizi de porumb, creaţi la CŞP Porumbeni. Au fost întreprinse măsuri de implementare a 8 hibrizi noi. Implementarea hibrizilor în producere a fost efectuată în varianta cms-Rf, care a contribuit la menţinerea controlului asupra încrucişării depline a formelor parentale în toată suprafaţa sectoarelor de hibridare. Au fost menţinute şi multiplicate seminţele de bază, prebază şi formele parentale a hibrizilor incluşi în Registru Soiurilor de Plante a Republicii Moldova în cantităţi suficiente pentru menţinerea ponderii de cultivare a hibrizilor autohtoni de porumb la nivelul de 80 % din suprafaţa totală cultivată cu porumb. S-au multiplicat forme parentale în cantităţi necesare pentru producerea anual a 3-4 mii tone seminţe hibride pentru export. A fost optimizată şi perfecţionată sistema de fertilizare la porumb, şi alte culturi alternative în asolament şi cultură permanentă, perfecţionată sistema integrală de protecţie a porumbului.

06-407-001A „Crearea soiurilor şi hibrizilor competitivi de culturi legumicole
de diferite grupe de maturitate şi direcţii de utilizare, producerea seminţelor de categorii superioare”
Termen de executare: 2006-2010, din 2009 acest proiect a fost transferat la Institutul de Horticultură şi Tehnologii Alimentare.
Conducători ai proiectului – Micu Vasile, academician
Rezumatul rezultatelor ştiinţifice
În cadrul programului instituţional a fost evaluat şi menţinut genofondul la culturile legumicole în scopul evidenţierii donatorilor de caractere agronomice valoroase, inclusiv 285 de tomate, 65 de ardei gras, 20 de pătlăgele vinete. Au fost amplasate pentru experimentare în cultura de orientare şi comparativă de concurs 42 soiuri şi 215 hibrizi. Au fost produse seminţe de categorii superioare (prebază, bază) de linii şi soiuri, forme parentale şi hibride în cantităţi necesare pentru asigurarea reproducerii şi implementarea în producţia agricolă a culturilor legumicole.

06.407.054A „Ameliorarea şi valorificarea potenţialului de productivitate şi calitate a soiurilor de tutun prin elaborarea şi aplicarea procedeelor tehnologice performante şi economic eficiente de producere a tutunului”
Termen de executare: 2006-2010
Conducători ai proiectului – Calchei Elena, d.ş.b.,
Rezumatul rezultatelor ştiinţifice
S-au elaborat procedee noi ecologice de creştere a răsadului. Au fost incluse în Registrul Soiurilor de Plante a R. Moldova soiurile de tutun Moldavschi 237 şi Virginia 263. Au fost produse seminţe de tutun în cantităţi necesare pentru asigurarea producătorilor agricoli.
Au fost incluse în Registrul de Stat a preparatelor de uz fitosanitar 3 pesticide Scout 500WG, COM-07-WG1 şi MIDASH 200, insecticidul BP-02 ISC, fungicidul BP-02 ISC şi reglatorul de creştere Royal MH 30.

Proiecte de cercetare din cadrul programelor de stat:
08.801.04.07A „Crearea hibrizilor competitivi de porumb zaharat şi producerea
formelor parentale”
Termenul de realizare: 2008-2009
Conducătorul proiectului – Maticiuc Vasile, d.ş.a., 24-55-74.
Rezumatul rezultatelor ştiinţifice:
S-au evidenţiat şi s-au propus pentru testări oficiale la Comisia de Stat 2 hibrizi de porumb zaharat: Porumbeni 280su şi Porumbeni 343su.

06-407-02-05P „Studierea şi implementarea rapiţei”
Termenul de realizare: 2008-2009
Conducătorul proiectului: Micu Vasile, academician.
Rezumatul rezultatelor ştiinţifice.
În cadrul proiectului au fost testate 50 soiuri de hibrizi de rapiţa de toamnă. Au fost selectate cele mai performante soiuri şi produsă sămânţă de I reproducţie a 4 soiuri de rapiţă de toamnă. Pentru continuarea cercetărilor din a. 2008 au fost amplasate pentru testare 46 soiuri şi hibrizi de rapiţa de toamnă, experienţele tehnologice şi un lot demonstrativ.
Ca rezultat al testărilor efectuate, au fost recunoscute perspective 4 soiuri de rapiţă de toamnă pentru anul 2008.

08.801.04.09A „Studierea şi utilizarea androsterilităţii citoplasmatice la înbunǎtăţirea calitǎţii seminţelor de porumb”
Termenul de realizare: 2008-2009
Conducătorul proiectului: Eugenia Partas, d.ş.a
Rezumatul rezultatelor ştiinţifice:
Au fost continuate lucrările de transformare genetică a hibrizilor de porumb omologaţi, de interes pentru omologare şi formule experimentale de valoare agronomică. Programul de ameliorare a fost axat pe crearea formelor androsterile, selecţia şi promovarea liniilor menţinătoare de sterilitatea polenului în combinaţii cu un component androsteril, crearea analogilor Rf. Programul de evaluare a cuprins evaluarea performanţei heterozis a genotipurilor transformate. S-au obţinut seminţe de prebază pentru o linie de porumb; obţinute loturi importante de seminţe din care a fost posibilă obţinerea în generaţia următoare a seminţelor de prebază pentru 10 linii, printre acestea fiind componentele hibrizilor noi, solicitaţi în producerea de seminţe: P176, P331, P459 şi P375A şi a hibrizilor comerciali: P212, P346, P295, P457A şi P458.

Proiecte de cercetare internaţională:
08.820.04.09BF „Aprecierea comparativă a metodelor moleculare biochimice de determinare a nivelului de tipicitate a liniilor ca forme parentale şi a gradului de hibridare a seminţelor de porumb în scopul sporirii eficienţei producerii de seminţe hibride”
Termenul de realizare: 2008-2009
Conducător de proiect: Rotari Alexandru, doctor habilitat în biologie
Rezumatul rezultatelor ştiinţifice:
În baza folosirii marcherilor proteici a fost studiată tipicitatea la 66 linii originale şi 59 combinaţii hibride de porumb cu analogi sterili. S-a constatat un nivel de tipicitate a liniilor -97- 100%, de asemenea un diapazon larg a gradului de hibridare a materialului semincer de porumb – 85-100%.

Proiecte de transfer tehnologic
07.407.46.T „Promovarea în cultură a hibrizilor de porumb P375A şi P458”
Termenul de realizare -2007-2008
Conducătorul proiectului: Eugenia Partas, d.ş.a
Rezumatul rezultatelor ştiinţifice:
Au fost obţinute seminţe prebază pentru componentele: MK262B-M; MK396M, MK276 şi MK267MRf. Din seminţele obţinute în generaţia următoare a fost posibilă organizarea loturilor semincere de bază pe o suprafaţă totală de 45 ha, în care au fost înmulţite componentele MK262B-M, MK396M şi MK267MRf şi forma mamă androsterilă a hibridului P375A.

07.407.45.T „Perfecţionarea procedeelor de protecţie a rapiţei de toamnă de boli
şi dăunători”
Termenul de realizare: 2007-2008
Conducătorul proiectului: Carastan Demian, d.ş.a
Rezumatul rezultatelor ştiinţifice:
Au fost elaborate procedee de combatere a dăunătorilor şi bolilor la rapiţă. Eficacitatea biologică de reducere a atacării plantelor de dăunători a constituit 89,5%.

07.407.49T „Implementarea populaţiilor şi produselor din plante medicinale
cu proprietăţi hipoglicemiante”
Termenul de realizare: 2007-2008
Conducătorul proiectului: Chisnicean Lilia, d.ş.a
Rezumatul rezultatelor ştiinţifice:
Au fost încercate în testări de preconcurs 3 specii de plante hipoglicemiante pentru testarea calităţii materiei prime. Testate procedee de producere a răsadului. A fost apreciată productivitatea seminţelor a acestor specii. Obţinută materie primă pentru testări la calitate. Fondate plantaţii de producere pentru obţinerea materiei prime.

10.824.04.124T „Implementarea în producere a unor hibrizi noi de porumb”.
Termenul de realizare: 2009-2010
Conducătorul proiectului: Pojoga Vasile, dr.şt a.
Rezumatul rezultatelor ştiinţifice:
Au fost produce seminţe de categorii biologice superioare – prebază, bază şi seminţe hibride la nivelul standardelor europene, comercializate producătorilor de porumb pentru prima dată în Republica Moldova
De pe suprafaţa de 26 ha au fost obţinute 27 tone forme parentale. De pe suprafaţa de 60 ha a sectoarelor de hibridare au fost obţinute 72 tone de seminţe hibride. Cantitatea de seminţe obţinută a fost suficientă pentru a semăna 750 ha sectoare de hibridare şi 3600 ha cu porumb pentru furaj şi destinaţie alimentară.

185.T 03.2014 Implementarea hibrizilor de porumb în producerea seminţelor pentru export
Termenul de realizare: 2014-2015
Conducătorul proiectului: Musteaţa Simion, profesor.
Scopul proiectului – Accelerarea procesului de implementare în producerea seminţelor de porumb pentru export a hibrizilor Rosmold 159CRf şi Rosmold 202MRf, creaţi în comun cu firma ”Elita” şi omologaţi din anul 2012 în regiunile Belgorod, Lipeţc, Kursc, Oriol, Tambov şi Voronej a Federaţiei Ruse