POSTURI VACANTE

AVIZ

Instituția Publică Institutul de Fitotehnie ”Porumbeni” anunță concurs pentru suplinirea funcțiilor vacante de: Director adjunct pe probleme științifice; secretar științific.

În Laboratorul de genetică și genofond: Șef de laborator; Consultant științific; Cercetător științific — 2;  Cercetător științific stagiar.

În  Laboratorul de ameliorare pentru zonele nordice: Șef de laborator; Cercetător științific principal; Cercetător științific, cercetător ştiinţific stagiar.

În Laboratorul de ameliorare pentru zonele sudice și calitate: Șef de laborator; Cercetător științific coordonator; Cercetător științific superior – 2; Cercetător științific; Cercetător științific  stagiar.

În Laboratorul de testare a hibrizilor de porumb: Șef de laborator;  Cercetător științific superior; Cercetător științific  stagiar – 3.

În Laboratorul de multiplicare a semințelor de categorii superioare: Șef de laborator; Cercetător științific superior; cercetător ştiinţific, Cercetător științific stagiar.

În Laboratorul de tehnologie și biochimie:  Șef de laborator; Consultant științific; Cercetător științific superior – 2; Cercetător științific – 4; Cercetător științific stagiar-1.

În subdiviziunea serviciul informaţional: Cercetător ştiinţific superior; Cercetător ştiinţific stagiar;

Dosarele pentru participare la concurs se depun în termen de 30 z.c. din data publicării anunţului pe adresa: s. Paşcani, r. Criuleni, Institutul de Fitotehnie ”Porumbeni”.

Informaţii despre condiţiile de participare şi actele obligatorii, pot fi obţinute la tel.022-245571.

 

1. Candidaţii la concursul pentru ocuparea funcţiilor ştiinţifice, în termen de 30 de zile de la anunţarea publică a concursului, depun şi înregistrează la serviciul personal al organizaţiei cererea de înscriere, la care anexează:

  • fişa personală  de evidenţă a cadrelor;
  • copia buletinului de identitate;
  • copia certificatului asigurării sociale;
  • copia carnetului de muncă;
  • copii ale diplomei de licenţă, de magistru sau echivalentele acestora;
  • copii ale diplomei de doctor habilitat sau de doctor în ramură de ştiinţă corespunzătoare postului, ale diplomei de profesor universitar sau de conferenţiar universitar, precum şi ale altor diplome sau titluri ştiinţifico-didactice ori onorifice (după caz);
    • copii ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare (a stagiilor), cu specificarea cursurilor urmate, a probelor de promovare şi a calificatului obţinut;
    • lista lucrărilor ştiinţifice şi metodice publicate (la solicitare se prezintă şi originalul lucrării, precum şi lucrările prezentate la diferite expoziţii republicane şi internaţionale).

Candidaţii care activează în organizaţia respectivă din sfera ştiinţei şi inovării şi participă la concurs în mod repetat depun cererea de participare şi înregistrează  la serviciul personal numai   copiile actelor ce lipsesc în dosarul personal.

2. Serviciul personal pune la dispoziţia conducătorului subdiviziunii respective a organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării (centrului, secţiei, laboratorului) dosarele personale ale candidaţilor, cu viza directorului organizaţiei în vederea examinării la concurs.